Zatoka Labiryntów

Picture or Video 085wioska4

Zatoka Labiryntów w Gospodarstwie Agroturystycznym Danowskie 18

Wypoczynek Aktywny w Gospodarstwie Agroturystycznym obejmuje zajęcia edukacyjne i sportowe, oparte na ludowej tradycji mieszkańców puszczańskiej wsi. Propagujemy ideę turystyki aktywnej i zrównoważonej, a poprzez edukację i zabawę przekazujemy to, co w naszej kulturze jest najważniejsze.

Dysponujemy zapleczem sanitarnym. W razie deszczu czas zorganizowany pod dachem. Oferta adresowana jest do grup zorganizowanych powyżej 20 osób.

Oferta nasza jest elastyczna i można ją dopasować do indywidualnych potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem ( jest możliwość organizacji biwaku tylko z samym noclegiem bezczasu zorganizowanego z wyżywieniem we własnym zakresie ) : Lidia Słowikowska-Statkiewicz tel. 0603-961-990 lub 603-961-150, e-mail: lsts3@wp.pl

Oferta na sezon wiosna – jesień 2020 dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 

Pobyt 1 dniowy z noclegiem w schronisku 140 zł od osoby (max 35 osób- w tym 1 nocleg, wyżywienie 1 dniowe, 1 dzień program).

Pobyt 2 dniowy z 1 noclegiem w schronisku  190 zł od osoby (max 35 osób- w tym 1 nocleg, wyżywienie: 1 dzień: II śniadanie, obiad, kolacja- ognisko; 2 dzień: śniadanie, II śniadanie, obiad  , 2 dni program).

Pobyt 1 dniowy 50 zł (w tym ognisko i pieczenie kiełbasek, 1 dzień program, bez noclegu).

Pobyt 1 dniowy 65 zł (w tym II śniadanie, obiad,1 dzień program, bez noclegu).

Pobyt 2 dniowy z noclegiem w schronisku  270 zł od osoby(max 35 osób – w tym 2 noclegi, 2 dni wyżywienia całodobowego, 2 dni program).

Nocując w schronisku należy mieć śpiwór ( ze względu, że noce w maju i czerwcu bywają zimne uczestnicy wycieczki mają śpiwory a jak jest zimno my dajemy dodatkowo kołdry), na łyżkach zawsze jest czyste prześcieradło i poduszka.

PROGRAM Czas trwania programu dnia ok. 4 godz.

– Gra w disc-golfa. Zasady gry są zbliżone do zasad „zwykłego” golfa, jednak zamiast piłeczki golfowej gracze posługują się dyskami, zwanymi popularnie „frisbee”, a celem nie są golfowe dołki , a metalowe kosze z łańcuchami. Zapraszamy do zagrania w disc-golfa w Zatoce Labiryntów. Możliwość gry dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.

Gry i zabawy na terenach podmokłych kompleks labiryntów nad jeziorem Blizienko

Wizyta w starej chacie z początku XX wieku

Wyścigi wiatrów przejście na czas wyznaczonej trasy po wykonaniu 10 obrotów wokół wbitego w ziemię palika (czoła uczestników wyścigu w trakcie obrotów muszą dotykać końca palików).

Równoważnia zabawa, dzięki której uczestnicy doskonalą równowagę i koordynację ruchową. Konkurencja polega na utrzymaniu równowagi na palu opierając kij o ziemię, przy jednoczesnych próbach zrzucenia przeciwnika z pala (uderzając kijem w kij).

– Lisi strzał  rzuty lotkami do wyciętego w drewnianej planszy lisa.

Lasso konkurencja polega na schwytaniu lassem przygotowanego przedmiotu
Narty grupy trzyosobowe mają za zadanie dojść jak najszybciej do wyznaczonego celu poruszając się przy wykorzystaniu nart – powalający wyścig

Łuk

– Szczudła
– Warsztaty kulinarne

– Warsztaty stolarskie

– Warsztaty dziewiarskie

– Masa solna

– Robienie koszyków

Worki zawodnicy mają za zadanie jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu poruszając się w workach.

Ćwiczenie cierpliwości łapanie ryby!

Budujemy Tipi –budujemy dom

– Tor przeszkód

oraz inne gry i zabawy ( chodzenie po szyszkach, ćwiczenie zwinności, rozpoznawanie, odpowiedzialność za grupę, ćwiczenie sprytu siatkówka z balonikiem, krąg przyjaźni,mecz piłki nożnej, gra w siatkówkę, dyskoteka-dzieci przywożą ulubioną muzykę na USB PEN DRIVE, ognisko, na terenie gospodarstwa plac zabaw itd.,)

ZAPRASZAMY

Lidia Słowikowska- Statkiewicz

Picture or Video 231Danowskie-Agroturystyka-W-Zatoce-Nowinka-1002243[1]DSCN0196Picture or Video 473DSCN0213DSCN0198DSCN0216Picture or Video 373

RODO

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
Agroturystyka w Zatoce, Danowskie 18
Poniżej informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej jako
„dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”)
stosowanego od 25 maja 2018 r.)”, Agroturystyka w Zatoce Danowskie informuje, że Państwa dane osobowe znajdują
się w naszej bazie klientów.
 Administratorem Danych jest Agroturystyka w Zatoce, Danowskie 18, 16-304 Nowinka NIP: 846-152-77-32
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celu przetwarzania.
 Dane osobowe Agroturystyka w Zatoce, Danowskie 18 pozyskujemy bezpośrednio od Państwa podczas
kontaktu z właścicielem lub prokurentem drogą telefoniczną, mailową lub osobiście lub poprzez zewnętrzny
portal rezerwacyjny;
 Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach i w oparciu o podstawy
prawne:
a) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody:
– przesyłanie ofert handlowych i marketingowych;
– udzielanie odpowiedzi na zapytanie nadesłane poprzez formularz kontaktowy, czy w drodze
korespondencji e-mail, czy listownej;
– dopasowanie świadczonych usług pod kątem wskazanych preferencji;
b) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
– podejmowanie działań na Państwa prośbę (np. dokonanie rezerwacji), a także zawarcie i wykonanie umowy
o świadczenie usług hotelarskich;
c) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
– wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na administratora w zakresie wystawiania, a następnie
archiwizowania dokumentów w celu udokumentowania przez administratora wypełniania obowiązków
podatkowych, księgowych związanych z wykonaniem usługi.
d) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
– zapewnienie bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego w Zatoce poprzez system monitoringu wizyjnego rejestrującego osoby przebywające
w obszarze monitorowanym;
– przeprowadzanie badań Państwa satysfakcji za pomocą np. ankiet, dla raportowania, badania marketingowego,
planowania rozwoju usług lub w celu profilowania danych – w celach marketingowych, określanie preferencji
oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami;
– dochodzenie ewentualnych roszczeń za poniesione szkody wyrządzone przez gościa lub też obrona przed
roszczeniami gościa w stosunku do Agroturystyki w Zatoce, a także prowadzenie windykacji
5. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane:
a) przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług hotelarskich, a po jej zakończeniu dane będą
przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celu:
– dochodzenia roszczeń w związki z wykonaniem warunków umowy w tym przedawnienia ewentualnych
roszczeń (podatkowych i cywilnych);
– dokumentowania wykonania obowiązków przez administratora względem przepisów podatkowych,
rachunkowych;
b) przez system monitoringu wizyjnego przez okres ok. 14 dni (w zależności od wielkości nagrań) chyba,
że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany
dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy;
c) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażoną zgodę, a następnie przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych do
udokumentowania przed ewentualnymi roszczeniami.
Wycofanie zgody odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
– upoważnione osoby przez administratora dokonujące czynności związanych z realizacją Państwa pobytu
w naszym gospodarstwie i świadczenia usług hotelowych;
– podmioty przetwarzające wykonujące działania na rzecz lub w imieniu administratora na mocy zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych np. firma obsługująca systemy teleinformatyczne, podmioty
wspierające w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej;
– organy publiczne, działające na odrębnych przepisach prawa np. policja, sądy, urząd skarbowy;
– podmioty, dla których w celu wykonania usługi na Państwa życzenie wyrażona została zgoda np. podmioty
prowadzące działalność pocztową, kurierską;
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
8. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu w sposób
zautomatyzowany.
9. Mają Państwo prawo do:
– uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania
ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
– powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych
co wynika z obowiązku administratora;
– wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa
się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
01. W przypadku, gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
i z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa);
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym, gdyż w przypadku
braku podania danych osobowych oraz kontaktowych będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania
czynności przez nasze gospodarstwo przed przyjazdem Państwa tj. dokonania rezerwacji oraz uniemożliwi
zawarcie umowy i a w konsekwencji nie będą mogli Państwo skorzystać z naszej oferty. Zatem podanie danych
osobowych jest konieczne w celu realizacji wskazanych powyżej zadań. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych,
podatkowych lub zdrowotnych.
Wymagania względem podania danych osobowych:
 dane pobierane na kartach meldunkowych:
Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości lub nr prawa jazdy, a także dane kontaktowe jak numer telefonu
i/lub e-mail – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data przyjazdu i wyjazdu, rodzaj miejsca
noclegowego (pokój, namiot, przyczepa kampingowa itd.). Jeśli korzystają Państwo z miejsca parkingowego
dodatkowo wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu; Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz
nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia mogą zostać Państwo poproszeni
o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może
nam przekazać wyłącznie osoba dorosła.
 dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail,
ilość osób, data przyjazdu i wyjazdu, rodzaj miejsca noclegowego (pokój, namiot, przyczepa kampingowa itd.),
numer rejestracyjnego pojazdu.
 dane pobierane przy rezerwacji online: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj ,numer telefonu i ilość osób, rodzaj
miejsca noclegowego (pokój, namiot, przyczepa kampingowa itd.), numer rejestracyjny pojazdu;
 dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości;
dane pobierane przy rezerwacji grupowej:
 dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane osoby do kontaktu ze strony organizatora
(imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
– w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników
grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 dane pobierane przy zleceniu imprezy: imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe
(numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi.
 dane pozyskiwane od stron trzecich: biur turystycznych, biur podróży i innych, w których Państwo podaliście swoje
dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez nas